Gatel bidrar med spetskunskap åt Sweco Systems AB

Gatel är en återkommande samarbetspartner för Sweco Systems AB då det gäller konstruktion av centralgasanläggningar för laboratorier och reservgassystem på sjukhus.

– Gatel har bred erfarenhet, både från konstruktionssidan och entreprenörsledet, och har goda detaljkunskaper, säger Ari Forsmark, VVS-ingenjör på Sweco Systems AB.

Ari Forsmark, VVS-ingenjör, Sweco Systems ABGatel har samarbetat med Sweco Systems AB i många projekt som är kopplade till sjukhus och universitet. Till exempel har företaget varit inblandat i renoveringen av Kemihuset och Fysiologihuset vid Umeå universitet. De två byggnaderna är på 10 000 kvadratmeter vardera och Gatel var rådgivare och bollplank vid projekteringen av husens system för högrena gaser, bland annat argon, eten, helium, vätgas, oxygen och nitrogen.

– Gatel står för spetskunskap, vilket är viktigt i den här typen av projekt, säger Ari Forsmark.

Gatel har även varit en viktig spelare vid projekteringen av ett högtryckslaboratorium vid Luleå Tekniska universitet, där försöken görs med specialgaser under höga tryck. Många av gaserna är toxiska eller explosiva, och bland annat används gaser med 100 bars tryck, som helium, nitrogen, kolmonoxid, metan och vätgas.

– Det unika var att det inte gick att skapa en EX-klassad miljö eftersom flera av testriggarna byggs upp för unika experiment. Men Gatel gjorde ett bra förslag till programhandling som låg till grund för projekteringen. De fungerade även som rådgivare för främst säkerhetsfunktionerna, upprättade riskbedömningar och fungerade som granskare av vår gasprojektering, säger Ari Forsmark.

Gatel och Sweco Systems AB har också arbetat med ett nytt reservgassystem för andningsluft och andningsoxygen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå – med målsättningen att uppnå trefaldig säkerhet för gasförsörjningen.

– Till grund låg en idéskiss som Gatel tagit fram. De fungerade sedan som bollplank, sakkunnig och besiktningsman i projektet. Allt flöt på bra och Gatels insats var betydande – och väl utförd. Deras gaskonstruktion för NUS i Umeå används även på universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Det är verkligen ett gott betyg, säger Ari Forsmark.

Fler referenser

På uppdrag av Västerbottens läns landsting har Gatel gjort medicinska säkerhetsbesiktningar och riskanalyser samt bistått med spetskompetens vid flera om- och tillbyggnader vid sjukhus och vårdinrättningar i länet.

Läs mer

I Solna byggs ett nytt universitetssjukhus som ska stå färdigt 2017. Gatel har funnits med i projektgruppen ända sedan tidigt kalkylstadium och ansvarar för konstruktionen av samtliga gassystem i det nya sjukhuset samt utformning av provningsprogram.

Läs mer

På uppdrag av AGA Gas och Linde Healthcare har Gatel genomfört en mängd riskinventeringar av medicinska gasledningssystem på flera svenska sjukhus. Det handlar om alltifrån ledning och säkerhet kring flytande kväve och medicinska gaser till placeringar av gastankar och inväxlingspunkter samt hantering av cylindrar.

Läs mer