Gatel konstruerar när nytt universitetssjukhus byggs

I Solna byggs ett nytt universitetssjukhus som ska stå färdigt 2017. Sjukhuset blir på hela 330 000 kvadratmeter och projektet räknas som en av de största satsningarna på hälso- och sjukvård någonsin i Stockholms län.

Gatel har funnits med i projektgruppen ända sedan tidigt kalkylstadium och ansvarar för konstruktionen av samtliga gassystem i det nya sjukhuset samt utformning av provningsprogram.

Tore Styrman, Imtech VS-Teknik.Bygget av Nya Karolinska Solna startade sommaren 2010 och pågår till 2017. På det nya universitetssjukhuset ska den mest avancerade sjukvården för de svårast sjuka och skadade att utföras, liksom grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning.
På uppdrag av Imtech VS-Teknik konstruerar Gatel samtliga gassystem på det nya sjukhuset, vilket innebär arbete med både laboratoriegas och medicinsk gas. Projektet har stora krav på robusthet och säkerhet, och separata system byggs för varje enskild gas, som till exempel för andningsluft, instrumentluft, andningsoxygen, lustgas, koldioxid och argon. För de livsuppehållande gaserna byggs två oberoende och separata system för varje gas som levereras till alla avdelningar i skilda brandceller.

– Vi har också förberett för att köpa in ett system för att destruera lustgas, som är en miljöpåverkande gas. Tillsammans med Gatel har vi även tittat på en lösning för att omhänderta andra anestesigaser efter att de har använts hos patienterna, säger Tore Styrman på Imtech VS-Teknik.

För sjukhusmiljöer är kraven högt ställda då det bland annat gäller renlighet. Oönskade partiklar eller smuts får under inga omständigheter komma in i gassystemet vid bygget. Där har Gatel, som fungerar som konstruktionsledare, ett stort ansvar.

– Vi är väldigt nöjda med Gatels arbete. Kunskapen är av högsta klass, vill jag påstå, säger Tore Styrman.

Fler referenser

På uppdrag av Västerbottens läns landsting har Gatel gjort medicinska säkerhetsbesiktningar och riskanalyser samt bistått med spetskompetens vid flera om- och tillbyggnader vid sjukhus och vårdinrättningar i länet.

Läs mer

Gatel är en återkommande samarbetspartner för Sweco Systems AB då det gäller konstruktion av centralgasanläggningar för laboratorier och reservgassystem på sjukhus.

Läs mer

På uppdrag av AGA Gas och Linde Healthcare har Gatel genomfört en mängd riskinventeringar av medicinska gasledningssystem på flera svenska sjukhus. Det handlar om alltifrån ledning och säkerhet kring flytande kväve och medicinska gaser till placeringar av gastankar och inväxlingspunkter samt hantering av cylindrar.

Läs mer