Lena Blomberg, Services & Project Manager, AGA Gas.

Gatel partner vid riskinventering på svenska sjukhus

På uppdrag av AGA Gas och Linde Healthcare har Gatel genomfört en mängd riskinventeringar av medicinska gasledningssystem på flera svenska sjukhus. Det handlar om alltifrån ledning och säkerhet kring flytande kväve och medicinska gaser till placeringar av gastankar och inväxlingspunkter samt hantering av cylindrar.

– Gatel har stenkoll på såväl svenska som europeiska standarder och kan därför hela tiden tänka steget längre, säger Lena Blomberg, Services & Project Manager på AGA Gas.

I en ofta trångbodd sjukhusmiljö krävs god planering och omsorgsfull riskbedömning för att skapa säkerhet och robusthet i gasledningssystemen. Gatel har varit samarbetspartner till AGA Gas i många år och tillsammans har parterna utfört en mängd uppdrag, bland annat sett över medicinska gasledningssystem och hanteringen av flytande kväve vid flera sjukhus i Sverige.

– Flytande kväve är en väldigt farlig gas om du hanterar den fel. Kommer gasen ut i rummet och oxygenhalten i luften minskar så kan man kvävas. Därför är det väldigt viktigt att arbetsmiljön är säker, berättar Lena Blomberg.

Gatel har deltagit i utvecklingen av en ny tappningsstation för flytande kväve, som gör arbetsmiljön tryggare. Stationen kan beskrivas som en liten duschkabin där dörren kan stängas. Tappningen av det flytande kvävet sker inne i kabinen, medan personen som administrerar står utanför – och därmed är skyddad. Kabinen är utrustad med larm och om oxygenhalten minskar stängs påfyllnaden av kvävet automatiskt av – och sätts inte igång igen förrän oxygenhalten är normal.

– På Gatel har man en förmåga att tänka ett steg längre då det gäller säkerhet. Och det tack vare att man besitter en stor kunskap om såväl medicinska gaser och gasledningssystem som standarder för säkerhet och arbetsmiljö, säger Lena Blomberg.

Var alla gastankar och inväxlingspunkter ska placeras på ett sjukhus är en fråga som är väldigt styrd av regler. Gatel har stor kunskap i ämnet och kan inventera och föreslå tänkbara placeringar så leveranserna av gas kan säkerställas till avdelningarna samt att explosions- och brandriskerna minimeras.

– Gatel är även behjälpliga då det gäller att beräkna och planera cylinderhanteringen. Viktiga sjukhusavdelningar måste ha extra cylindrar med exempelvis medicinsk oxygen för att kunna hjälpa patienter om något händer med det gasledningssystemet. Det är en viktig uppgift som Gatel är väldigt duktiga på, säger Lena Blomberg.

Fler referenser

På uppdrag av Västerbottens läns landsting har Gatel gjort medicinska säkerhetsbesiktningar och riskanalyser samt bistått med spetskompetens vid flera om- och tillbyggnader vid sjukhus och vårdinrättningar i länet.

Läs mer

I Solna byggs ett nytt universitetssjukhus som ska stå färdigt 2017. Gatel har funnits med i projektgruppen ända sedan tidigt kalkylstadium och ansvarar för konstruktionen av samtliga gassystem i det nya sjukhuset samt utformning av provningsprogram.

Läs mer

Gatel är en återkommande samarbetspartner för Sweco Systems AB då det gäller konstruktion av centralgasanläggningar för laboratorier och reservgassystem på sjukhus.

Läs mer